Personal data

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ELFOGADÁSA ÉS INFORMÁCIÓ A SZEMÉLYES ADATOKRÓL
ÖSSZEFOGLALÁS
Ön ezennel hozzájárul személyes adatainak a Livesport Media Ltd által történő kezeléséhez kommunikációs célból, saját kérésének megfelelően. Személyes adatai marketingcélokra nem kerülnek felhasználásra. Ezen hozzájárulást bármikor visszavonhatja, ami által személyes adatainak feldolgozása befejeződik. A személyes adatok használatával kapcsolatos további információkat alább találhatja meg.
AZ ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGE
A személyes adatok kezelője a Livesport Media Ltd,, regisztrálva itt: CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Málta, cégszám C 54555 (‘Adatkezelő’)
Az Adatkezelő elérhetősége a következő: A Livesport Media Ltd címe, CMS House, First Floor St. Peter's Street, San Gwann SGN 2310, Málta, emailcím: gdpr@livesportmedia.eu.
Az Adatkezelő nem rendelkezik kijelölt adatvédelmi tisztviselővel.
A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGI ALAPJA
A személyes adatok felhasználásának jogi alapja az Ön által az Adatkezelőnek adott engedély, Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet) ('Rendelet').
A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA
A személyes adatok felhasználásának célja az Ön és az Adatkezelő közötti kommunikáció elősegítése, saját kérésének megfelelően.
A Rendelet 22. cikkelyének értelmében az Adatkezelő nem használ automatizált, egyéni döntéshozatalt.
A SZEMÉLYES ADATOK MEGTARTÁSÁNAK IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő az Ön adatait a hozzájárulás megadásától számított két (2) évig tartja meg, de abban az esetben, ha Ön ezen engedélyt bármikor visszavonja, úgy az adatok kezelése megszűnik.
A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI FELHASZNÁLÓI
Az Adatkezelő működésével kapcsolatban álló, a weboldal vagy az alkalmazás technikai, szervezeti, illetve üzleti kapcsolatokért felelős, az Adatkezelő felügyelete alatt álló személyek (a személyes adatok feldolgozói) szintén hozzáférhetnek az Ön adataihoz.
Az Adatkezelő nem szándékozik az Ön adatait harmadik országnak (EU-n kívüli országnak), illetve nemzetközi szervezetnek továbbítani.
AZ ADATALANY JOGAI
A Rendeletben foglalt feltételek szerint Önnek joga van hozzáférnie saját, a szolgáltató által tárolt adataihoz, joga van az adatok javításához, illetve törléséhez, azok felhasználhatóságának korlátozásához, valamint joga van az adatok átruházásához.
Bármikor joga van visszavonni az Adatszolgáltatónak az adatok felhasználására adott engedélyét. Ez nem befolyásolja a hozzájárulás visszavonása előtti feldolgozás jogszerűségét. A személyes adatok felhasználására vonatkozó engedélyt a gdpr@livesportmedia.eu emailcímen vonhatja vissza.
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait, illetve az azok használatára vonatkozó Rendeletet megsértették, joga van többek között panaszt tenni az illetékes szerveknél.
Ön nem köteles megadni személyes adatait. Adatainak megadása törvény szerint nem kötelező, illetve nem szerződési követelmény, illetve nem szükséges a szerződés megkötéséhez.
Hirdetés